Stanovisko ÚK pro ochranu zvířat k používání obojků

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: Ústřední komise pro ochranu zvířat

 

Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem ochrany zvířat a doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. Ústřední komise pro ochranu zvířat v souladu s touto svojí funkcí projednala a přijala na svém 81. plenárním zasedání dne 31.5.2005 následující stanovisko týkající problematiky používání elektrických a ostnatých obojků a stahovacích obojků bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky obojku.

Toto stanovisko je aktualizací stanoviska, které projednala Ústřední komise pro ochranu zvířat na svém 28. a 29. zasedání v roce 1998. Důvodem k aktualizaci stanoviska jsou změny právních předpisů, které se k oblasti ochrany zvířat váží, a ke kterým došlo po roce 1998. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prošel rozsáhlou novelizací provedenou zákonem č. 77/2004 Sb. Pod č. 19/2000 Sb. m. s. byla vyhlášena Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmových chovech. Obsahově ovšem Ústřední komise pro ochranu zvířat zastává stále shodné stanovisko.

Použití elektrického obojku (obojek využívající elektrické impulsy), ostnatého obojku nebo stahovacího obojku bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky obojku (dále jen „stahovací obojek“) je porušením zákona. K chovu, výcviku a výchově zvířat, především psů, nelze takové obojky používat.

Pokud by chovatelé zvířat, především psů, při chovu a výcviku používali výše uvedené druhy obojků, došlo by k porušení několika ustanovení zákona; konkrétně by došlo k porušení § 4 odst. 1 písm. h), j,) m) a n) zákona.

Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona se za týrání považuje:

  • používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,
  • vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
  • zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání, 
  • používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví.

Použití výše uvedených obojků je také porušením článku 7 Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu. Tato dohoda je součástí právního řádu České republiky, byla vyhlášena jako sdělení ministerstva zahraničních věcí – č. 19/2000 Sb. m. s. Článek 7 upravuje výcvik a stanoví, že: „Žádné zvíře v zájmových chovech nesmí být cvičeno způsobem, který přináší újmu na jeho zdraví a kondici, zejména nesmí být nuceno překračovat své schopnosti nebo svou přirozenou sílu a nesmí být používáno umělých prostředků, které způsobují zranění nebo zbytečnou bolest, utrpení nebo úzkost.“

 

Pokud by takové obojky byly prodávány, byl inzerován jejich prodej nebo bylo jinak propagováno jejich použití, byl by takový skutek posuzován jako propagace týrání zvířat podle § 4a písm. b) zákona. Zákon za propagaci týrání považuje zejména zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete podle tohoto zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem. Postih za propagaci týrání zvířat by tedy přicházel v úvahu především u prodejců takových obojků, u osob, které takové obojky inzerují nebo které jinak nabádají k jejich použití v rámci výchovy a výcviku zvířete.

Rovněž v řádech ochrany zvířat při chovu, svodu nebo veřejném vystoupení, které schvaluje Ústřední komise pro ochranu zvířat na základě § 8 odst. 3, 6, 7 zákona a podle vyhlášky č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, je třeba mezi zakázanými pomůckami uvádět elektrické, ostnaté a stahovací obojky.

Toto stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat není právně závazné a Ústřední komise jej přijala s vědomím, že výklad právních předpisů je v České republice oprávněn provádět pouze soud. Vyjadřuje však odborný názor Ústřední komise pro ochranu zvířat na tuto problematiku.